Индекс на производителот:    E    F    K    L    O    U

F
U